PDF School 2008
from Wednesday, 12 November 2008 (08:30) to Friday, 14 November 2008 (18:00)