2-3 June 2021
via Zoom
Europe/Berlin timezone

Registration

Registration Form: Fluctuation X-Ray Scattering Workshop 2 June - 3 June 2021

Registration is open
Deadline 30 May 2021
Contact info
Please contact Ruslan Kurta - ruslan.kurta@xfel.eu