IAXO Bonn meeting

Europe/Berlin
  • 9:00 AM 9:10 AM
   Johanna 10m
   Speaker: Johanna von Oy (Universität Bonn)
  • 9:10 AM 9:20 AM
   Tobias 10m
   Speaker: Tobias Schiffer (Universität Bonn)
  • 9:20 AM 9:30 AM
   Sebastian 10m
   Speaker: Sebastian Schmidt
  • 9:30 AM 9:40 AM
   Jochen 10m
   Speaker: Jochen Kaminski (University of Bonn)
  • 9:40 AM 9:50 AM
   Klaus 10m
   Speaker: Klaus Desch (University of Bonn)