19-20 February 2020
DESY Hamburg
Europe/Berlin timezone
Starts Feb 19, 2020 11:30
Ends Feb 20, 2020 15:00
Europe/Berlin
DESY Hamburg
FLASH seminar rooom tbd
Notkestrasse 85, 22607 Hamburg, Germany