27-31 May 2013
Budapest
Europe/Budapest timezone
http://www.rmki.kfki.hu/~bajnok/AdSCFT/AdSchool.html
Starts
Ends
Europe/Budapest
Budapest