11-17 May 2014
DESY Hamburg
Europe/Berlin timezone
Starts
Ends
Europe/Berlin
DESY Hamburg
Seminar room V
CFEL Building 99 Notkestrasse 85 22607 Hamburg