Jan 26 – 28, 2011
DESY, Notkestr. 85, 22607 Hamburg, Germany
Europe/Berlin timezone